fredag 12 februari 2016

Ett språkmedvetet arbetssätt

Från och med vårterminen har vi lagt mer fokus på ett ännu mer språkutvecklande arbetssätt. Vi har våra dagliga högläsningar och boksamtal precis som förut. Vi använder bilder på flanotavla och berättar olika sagor till barnen. Vi sjunger sånger på samlingen och lyssnar på sånger och sagor dagligen. 
På vårt dagliga möte tränar barnen att komma till tals och att berätta om sig själva och vad de ska göra under dagen. På ett medvetet sätt ger vi barnen chansen att bil sedda och hörda, att alla är lika viktiga. Att känna sig delaktig är en central drivkraft för att utveckla språket.
De föräldrar som är flerspråkliga kan hjälpa sitt barn genom att bara tala sitt modersmål. Då blir modersmålet som ett hjälpmedel i utvecklingen av svenska som andra språk. Barn som har ett större ordförråd av sitt modersmål kan snabbare lära sig andra språk.
Lek har också en stor betydelse för språkutveckling, barnen delar roller mellan sig och tränar sina nya inlärda ord och vi pedagoger ger dem trygga ramar.
Vi försöker hitta material som inte är könsstereotypa utan läromedel som är könlösa och föränderliga. Barnen får fatt i fler språkliga begrepp och kan använda dem i flera sammanhang. Vi har byggt en låda med salt i för att stimulera barnens skriftspråk på ett roligt och lekfullt sätt.  Barnen tränar skrivinlärningen varje dag.
Vi pedagoger funderar dagligen över vilket material som vi ska erbjuda barngruppen och lära barnen hur ska de hantera materialet.


För barnen är bildskapande ett kollektiv projekt. De vill skapa tillsammans, de samarbetar, kommunicerar och delar sina erfarenheter och upplevelser. De är resurser till varandra. Att se barnen så här koncentrerade i sitt projekt gör oss pedagoger glada och ger kraft och energi som inte kan beskrivas med ord. På bilden här nedan tog barnen själva initiativ till att skapa sina konstverk. För att ytterligare kunna utveckla  barnens tal och språkutveckling introducerade vi ett nytt lekmaterial. Vi valde att introducera en skuggteater för barnen. Barnen hittade på berättelser samtidigt som de utforskade ljus och skugga och rörelse på ett nytt sätt.


Vi berättar /sjunger sagan "Bockerna bruse" varje dag med rekvisita, barnen älskar sagan och  upprepningen ger alla barn möjlighet att kunna berätta och gestalta sagan själva.
Här vill de själva pröva att  berättar för varandra.

Att sitta och skapa med barn ger barnet möjlighet att sätta ord på deras erfarenheter och upplevelser. Det bidrar till att organisera och strukturera sina erfarenheter, sortera och förstå dem bättre. Att ett barn har en pedagog som medforskare bredvid sig själv är betydelsefullt. Det gör att barnet får återkoppling på det som sker i form av erkännande och frågor. Barnet får den uppmärksamhet och  det behov som de önskar.